SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 20.11.2015

1 §
Kansanvalistusseura sr on säätiö, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen.

3 §
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
harjoittamalla ja kehittämällä vapaan sivistystyön ja muun aikuiskasvatuksen julkaisu‐,
tiedotus‐, tutkimus‐, koulutustoimintaa, osallistumalla vapaan sivistystyön ja muun
aikuiskasvatuksen edunvalvontaan ja vaikutustoimintaan sekä kansainväliseen
yhteistyöhön.

4 §
Säätiön omaisuutena on kesäkuun 12 päivänä 1874 perustetun Kansanvalistusseura r.y. –
nimisen yhdistyksen toukokuun 22 päivänä 1933 tekemällä säädekirjalla säätiön
perustamista varten luovuttama sanotun yhdistyksen koko omaisuus samoin kun se
omaisuus, minkä säätiö saa lahjana tai testamentilla taikka muulla tavoin.
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa rahaa, lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin tavalla kartuttaa omaisuuttaan.
Säätiö on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteistöjä. Säätiön varat, joita ei
välittömästi käytetä säätiön tarkoitusten toteuttamiseen tai sen välttämättömiin menoihin, on sijoitettava sijoitussuunnitelman mukaisesti turvaavasti ja tuottavasti.
Säätiö voi tarvittaessa perustaa osakeyhtiöitä, mikäli se toteuttaa ja edistää säätiön tarkoitusta.

5 §
Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

6 §
Hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksantoista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Näistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen
piiristä muut kaksitoista jäsentä säätiön sidosryhmistä. Jäsenet valitsee hallintoneuvosto.
Joka vuoden lopussa on erovuorossa kuusi hallintoneuvoston valitsemisista jäsenistä.
Erovuoroinen hallintoneuvoston jäsen voidaan valita uudelleen. Sama henkilö voi
kuitenkin olla hallintoneuvoston jäsenenä enintään kolme peräkkäistä kautta.

7 §
Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään
marraskuussa. Muutoin hallintoneuvosto kokoontuu, kun hallintoneuvoston puheenjohtaja
katsoo sen tarpeelliseksi tai kuusi hallintoneuvoston jäsentä sitä pyytää.
Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle
kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla, jossa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat, aika ja paikka.
Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet sen jäsenistä.

8 §
Hallintoneuvoston tehtävänä on ohjata ja seurata säätiön toiminnan kehittämistä.
Hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa
‐ kuullaan hallituksen selonteko säätiön toiminnan ja talouden kehityksestä sekä
suunnitteilla olevasta toiminnasta,
‐ valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuorossa olevien ja hallintoneuvoston
valittavaksi kuuluvien jäsenten tilalle,
‐ valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi
vuodeksi,
‐ valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten
tilalle sekä
‐ valitaan vähintään yksi‐kaksi tilintarkastajaa ja yksi‐kaksi varatilintarkastajaa
tarkastamaan säätiön seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa; heidän tulee olla
HTM‐ tai HT‐tilintarkastajia.
Hallituksen jäsenillä on hallintoneuvoston kokouksissa läsnäolo‐ ja puheoikeus.
Hallintoneuvoston esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

9 §
Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan
valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenistä on kaksi erovuorossa vuosittain.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen ollessa saapuvilla.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa
läsnäolo‐ ja puheoikeus.

10 §
Hallitus kehittää, johtaa ja valvoo säätiön toimintaa. Hallitus vastaa toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä ja omaisuuden hoitamisesta ja sijoittamisesta varmalla ja
tuloa tuottavalla tavalla. Hallitus valmistelee hallintoneuvoston käsiteltäväksi tulevan
selonteon ja huolehtii tehtyjen päätösten toimeenpanosta.
Hallituksen tehtävänä on
‐ päättää säätiön vuotuisen toiminnan toimintasuunnitelman ja talousarvion
vahvistamisesta,
‐ edustaa säätiötä,
‐ valmistella sille esiteltävät asiat ja panee toimeen päätökset,
‐ päättää säätiön kiinteän omaisuuden myymisestä sekä antaa lupa sen
kiinnittämiseen ja takauksien myöntämiseen,
‐ päättää osakeyhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta,
‐ antaa yleiset ohjeet siitä, miten säätiön työntekijöiden työsuhteet on järjestettävä
sekä ottaa ja erottaa säätiön toimitusjohtajan hallintoneuvoston
puheenjohtajistoa kuultuaan,
Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja.
Maaliskuun loppuun mennessä hallituksen on päätettävä säätiön edellisen vuoden
toimintakertomuksen ja tilien hyväksymisestä.
Toukokuun loppuun mennessä hallituksen on käsiteltävä tilintarkastajien edellisen vuoden
tileistä ja hallinnosta antama tilintarkastuskertomus ja päätettävä tilinpäätöksen
vahvistamisesta.

11 §
Hallitus voi siirtää käytännön hallinnon asioissa omalla vastuullaan ja määräämissään
puitteissa päätösvaltaansa toimitusjohtajalle.

12 §
Säätiön hallinto‐ ja toimielinten jäsenille maksetaan tavanomainen kokouspalkkio
ja tavanomainen palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.

13 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne ja hallituksen laatima toimintakertomus on
annettava ennen maaliskuun loppua tilintarkastajille, joiden on annettava niitä ja säätiön
hallintoa koskeva tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä hallitukselle.
Säätiön tuloslaskelmasta, taseesta liitteineen, tase‐erittelystä sekä toiminta‐ ja
tilintarkastuskertomuksista on toimitettava oikeaksi todistetut jäljennökset Patentti‐ ja
rekisterihallituksen säätiörekisterille kesäkuun loppuun mennessä.

14 §
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö, näistä
kaksi aina yhdessä.

15 §
Muutoksia näihin sääntöihin sekä päätös säätiön toiminnan purkamisesta voidaan
tehdä, jos vähintään kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston kokouksessa läsnä olevista
jäsenistä ja vähintään kymmenen hallintoneuvoston jäsentä muutosta kannattaa.
Sääntömuutokselle on saatava Patentti‐ ja rekisterihallituksen suostumus.
Jos hallintoneuvosto päättää purkaa säätiön toiminnan, purkamista tarkoittava päätös
on alistettava Patentti‐ ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi. Tällaisessa
tapauksessa hallintoneuvoston on päätettävä, mihin näissä säännöissä määrättyyn
tarkoitukseen säätiön varat on käytettävä.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone