Skip to Content
Ajankohtaista

Elämäntaitoja ja osaamista maahanmuuttajanaisille – pienin askelin

Julkaistu:

Olemme kaikki tätä tekstiä lukevat kulkeneet läpi lukuisten oppimiskokemuksien päätyäksemme tällä hetkellä, tällä laitteella, lukemaan tätä tekstiä tästä aiheesta.

Tähän päästäksemme on tehty vuosikymmenten yhteiskunnallinen kehitystyö sivistysyhteiskunnan rakentamiseksi. Olemme saaneet elinympäristömme ja yhteiskuntamme tukemana kehittää taitojamme ja omaa osaamistamme. Kuinka monta pientä oppimisen askelmaa olemme tällä matkallamme ottaneet?

Kvs-säätiö oli mukana vuosina 2018–2021 toteutetussa WIDHT – aikuiskoulutus maahanmuuttajien tukena –kehityshankkeessa. Hankkeessa selvitettiin ja etsittiin vastauksia siihen, miten maahanmuuttajayhteisöissä elävistä naisista voisi tulla oppimisen edelläkävijöitä omissa yhteisöissään.

Vastauksen voisi kiteyttää kahteen sanaan: pienin askelin. Muutos maahanmuuttajasta aktiiviseksi kansalaiseksi ei tapahdu välittömästi vaan vähitellen.

On tärkeää, että opintoihin ohjataan aktiivisesti ja jo olemassa oleva osaaminen tunnistetaan. Näin oppivaan yhteiskuntaan osallistuminen pääsee käyntiin matalalla kynnyksellä. Kun oppimisen askelmat ovat matalia, opin portaita on kevyempi kulkea.

Maahanmuuttajataustaisilla naisilla on oman osaamisensa kehittämisessä monia hankaluuksia. Suurin niistä vaikuttaa olevan usko omaan itseen sekä oman osaamisen arvostamisen puute.

Pienten askeleiden ajatuksen taustalla on näkemys siitä, että lyhytaikaisemmat tai suppeammista osakokonaisuuksista räätälöidyt koulutukset sopivat maahanmuuttajanaisten elämäntilanteeseen paremmin kuin pitkää sitoutumista vaativat laajat, kuukausia tai vuosia kestävät kokonaisuudet. Pienemmistä kokonaisuuksista saatu oppi ruokkii myös oppimismotivaatiota, koska tavoitteet ovat saavutettavampia usein traumaattisesta taustasta tulevan oppijan näkökulmasta.

Maahanmuuttajayhteisöissä on monesti vallalla näkemys naisesta kotitöiden tekijänä ja kodin arjen pyörittäjänä. Vastuu kodista ja lasten hoidosta voi estää omien taitojen kartuttamisen opinnoissa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tämä kompastuskivi tulisi opetuksen järjestäjien huomioida.

Opiskeluun osallistuminen on haasteellista, jos ympäristö ja oma näkemys eivät arvosta naisen opiskelua asiana, jolle tulisi järjestää aikaa ja antaa mahdollisuus. Tunnustukset ja todistukset tekevät pieninkin askelin etenevästä oppimisesta näkyvää – oppijalle itselleen sekä ympäröivälle yhteisölle. Maahanmuuttajanaisille voi olla tärkeää saada koteihinsa konkreettisia tuliaisia vaikkapa todistusten tai diplomien muodossa opintosuorituksistaan – niistä pienistäkin kokonaisuuksista.

Elämäntaidot ovat tasapainoisen minäkäsityksen ja itsenäisen elämän rakennusaineita. Ne myös toimivat pohjana elinikäiselle oppimiselle, itsenäiselle elämälle ja arjen ongelmanratkaisukyvylle. Maahanmuuttajanaiset tarvitsevat erityisesti tukea näiden taitojen rakentamisessa, jotta he voivat uudessa yhteisössä kasvaa tulevaisuusorientoituneiksi ja itseensä luottaviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi.

Elämänkokemuksella on merkitystä ja olemassa oleva osaaminen on tärkeää saada sekä näkyviin että kuuluviin. Kuulluksi tuleminen huomioi naisten asiantuntijuuden ja ottaa heidät osallisiksi omassa yhteisössään. Se antaa aidon kokemuksen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä tuottaa heidän arkensa huomioon ottavia, kestäviä ratkaisuja. Projektin tuloksissa nousi esiin myös maahanmuuttajanaisten osallistamisen tärkeys heitä koskevassa päätöksenteossa.

Pieniä askeleita kohti parempia elämäntaitoja, jotka tukevat tasapainoisen minäkäsityksen, aktiivisen toimijan ja elinikäisen oppimisen kehittymistä ja toimivat avaimina itsenäiseen elämään uudessa yhteiskunnassa.

Maahanmuuttajanaisille pienetkin askeleet voivat olla sankaritekoja, joiden avulla he voivat nousta omien yhteisöjensä sivistyksellisiksi voimanaisiksi.

Kuva: Nina Luong/Unsplash
Teksti: Laura Kivikoski

Kirjoittaja on Etelä-Helsingin kansalaisopiston koordinoiva suunnittelija, pianisti ja entinen luokanopettaja, jolla on omakohtaista kokemusta koulu-, opetus ja konferenssimaailmasta Euroopasta, Afrikasta, Amerikasta sekä Venäjältä.

 

Lue lisää WIDHT-hankkeesta

WIDHT – Aikuiskoulutus maahanmuuttajanaisten tukena – hankkeessa kartoitettiin maahanmuuttajanaisten tilannetta aktiivisina yhteisön jäseninä ja tuotettiin erityisesti maahanmuuttajanaiset huomioivaa tietoa ja materiaaleja toimijoille, jotka järjestävät ohjausta ja opetusta maahanmuuttajille. Hankkeessa oli mukana organisaatioita neljästä eri maasta: Italiasta, Kreikasta, Espanjasta, Suomesta sekä eurooppalaisia aikuiskoulutusjärjestöjä edustava EAEA.

WIDHT “Women In Diaspora communities as champoins of learning to live TogetHer

A report with results, recommendations and good practices

A report on five national surveys about how women use informal and non-formal learning in their diaspora community

A toolkit for adult educators of disadvantaged people with A1-A2 and B1-B2 language levels – learning units:
1. European Dimension

2. Active Citizenship

3. Job Orientation

4. Social Inclusion

5. Intercultural Mediation to support learning paths

Jaa artikkeli
Back to top