Skip to Content
Projekti

Sivistysajattelun vahvistaminen eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa – Bildung (2020–2023)

Toteutusaika: 1.12.2020 - 31.5.2023

Hankkeen taustatiedot

Bildung-hankkeessa vahvistettiin sivistysajattelua aikuiskoulutuksessa ja pohdittiin aikuiskoulutuksen kehittämistä kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Eurooppalaisia yhteiskuntia yhdistävät nopea muutostahti ja haasteet kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja sosiaalinen eriarvoisuus. Jotta voimme huolehtia kansalaisten kyvystä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toteuttaa tarvittavia muutoksia, meidän tulee tarkastella laajasti koulutuksen roolia ja tavoitteita. Bildung-hankkeessa vahvistetaan sivistysajattelua aikuiskoulutuksessa ja pohditaan, miten aikuiskoulutus voisi kehittää kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Bildung-käsitteellä on vankat juuret valistuksen ja pohjoismaisen kansansivistystyön perinteessä. Suomeksi käsite on lähellä sivistyksen määritelmää. Aikuiskoulutuksen nähdään vahvistavan kokonaisvaltaisesti yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien eettisiä, emotionaalisia ja tiedollisia valmiuksia. Bildung-hankkeessa yksitoista toimijaa eri puolilta Eurooppaa tarkastelevat Bildung-käsitteen käyttöä aikuiskoulutuksen kentällä. Lähempään tarkasteluun on valittu neljä teemaa: digitalisaatio, kestävä kehitys, demokratia ja perustaidot.

Bildung tarjoasi tietoa päätöksentekijöille ja aikuiskasvatuksen parissa toimiville sekä Euroopan tasolla että kansallisesti. Hanke tuotti käsitteellisen viitekehyksen ja suosituksia sivistykseen pohjaavien aikuiskoulutuspalvelujen ja rakenteiden tarjoamiseksi. Bildung kokosi hyviä käytäntöjä Euroopassa toimivista hankkeista. Lisäksi järjestettiin tapahtumia, joissa pohdittiin, miten sivistyskäsitystä sovelletaan aikuiskoulutuksessa ja miten aikuiskoulutusta voisi kehittää aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Hankkeen julkaisut ja artikkelit

Lene Rachel Andersen on kirjoittanut englanninkielisen taustoittavan julkaisun hankkeessa käytettävästä Bildung- eli sivistyskäsitteestä: ”What is Bildung?” Julkaisusta on tehty suomenkielinen tiivistelmä Mitä on sivistys? (pdf). Tiivistelmä on saatavissa 14 kielellä EAEAn hankesivuilla.

Hankkeessa on julkaistu myös seuraavat julkaisut, joissa käsitellään Bildung-käsitettä demokratian, digitalisaation ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kaikista on saatavissa suomenkieliset tiivistelmät EAEAn hankesivuilla. Neljäs julkaisu perustaidoista ilmestyi keväällä 2023.

Democracy and Bildung
Digitalisation and Bildung
Sustainability and Bildung
Basic skills and Bildung 

Artikkelit Kvs-säätiön sivustolla

Lisätietoja Bildung-hankkeesta Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEAn sivuilla

Hashtag: #bildungALE

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Yhteystiedot

Sari Pohjola Viestinnän asiantuntija | Communications Specialist +358 40 5112 475 sari.pohjola@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Bildung

Koordinaattori:
The German Adult Education Association, (DVV)

KVS:n asiantuntemus:
Sivistys

Kumppanit:

  • The European Association for the Education of Adults (EAEA)
  • The Association of Austrian Adult Education Centres
  • The Association of Estonian Folk High Schools
  • AONTAS
  • DafniKEK
  • The Danish Public Information Council (DFS)
  • The Finnish Lifelong Learning Foundation (Kvs)
  • The Catalan Association for Education, Training and Research (ACEFIR)
  • PRO DIDACTICA
  • The Swiss Federation for Adult Learning (SVEB)

Rahoitus:
Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Back to top