Skip to Content
Perhe maailmalla

Ulkomaille muutto – uhka vai mahdollisuus puolison uralle?

Julkaistu:

Muuttopäätös merkitsee usein toiselle puolisoista ainakin tilapäisesti urasta, omasta työstä ja taloudellisesta itsenäisyydestä luopumista. Tämä saattaa johtaa roolikonflikteihin, vaikuttaa itsetuntoon ja minäkuvaan.

Asuessani ulkomailla mieheni työn takia tutustuin muihin ekspatriaattipuolisoihin. Huomasin pian, että useimmat heistä olivat jättäneet oman uransa tukeakseen puolisonsa uraa. Suhtautuminen omaan tilanteeseen vaihteli, mutta jossakin vaiheessa miltei jokainen ilmaisi huolen uransa tulevaisuudesta kotimaahan paluun tai seuraavaan kohdemaahan muuton jälkeen. Nämä tarinat herättivät mielenkiintoni aiheeseen. Aloitin ekspatriaattipuolisoiden uriin, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvän väitöskirjan teon pian paluumuuttomme jälkeen.

Neljä uraidentiteettityyppiä

Halusin selvittää, miten ulkomaille muutto ja omasta urasta luopuminen vaikuttavat erityisesti uraidentiteettiin. Tutkimukseeni haastattelin 27:ää iältään 29-55 -vuotiasta uransa tärkeäksi kokevaa korkeasti koulutettua suomalaista ekspatriaattipuolisoa, joista neljä oli miehiä.

Tutkimuksessani tunnistin neljä erilaista uraidentiteettityyppiä:

  1. Stabiili uraidentiteetti
  2. Uhatut uraidentiteetit
  3. Kadonneet uraidentiteetit
  4. Orastavat uudet uraidentiteetit

Stabiili uraidentiteetti

Stabiilin uraidentiteetin puolisoiden uraidentiteetit eivät juurikaan muuttuneet ulkomaankomennuksen aikana. Kyseessä oli usein puoliso, joka luonnehti työtään ”kutsumustyöksi” (kuten opettaja tai sairaanhoitaja), ja jolle oli jo lähtökohtaisesti rakentunut vahva uraidentiteetti. Joidenkin kohdalla uraidentiteetti oli jopa vahvistunut. Puolisoiden mukaan identiteettiä ja uskoa uran kehittymiseen myös tulevaisuudessa vahvisti luottamus työpaikan saamisesta kotimaahan paluun jälkeen.

Uhatut uraidentiteetit

Uhatut uraidentiteetit -ryhmässä puolisot kokivat epävarmuutta tulevaisuuden ja identiteettinsä suhteen. Puolisot pelkäsivät myös elämänhallintansa ja itsenäisyytensä menettämistä. He eivät kuitenkaan olleet passiivisia sivustaseuraajia vaan tekivät etätöitä tai uraidentiteettiä ylläpitäviä opintoja.

Kadonneet uraidentiteetit

Kadonneet uraidentiteetit -ryhmään kuuluvat kuvasivat uransa sirpaloituneeksi ja uraidentiteettinsä täysin kadonneeksi. Tunteet omaa uraa kohtaan olivat hyvin pessimistisiä ja he kokivat olevansa hukassa. Puolisoiden tarinoita sävyttivät ristiriidat, konfliktit ja heikentynyt itsetunto. Toisaalta puolisot eivät aktiivisesti ulkomailla asuessaan etsineetkään uusia uramahdollisuuksia.

Orastavat uudet uraidentiteetit

Orastavat uudet uraidentiteetit -ryhmän puolisoille ulkomailla asumisen aikana oli rakentunut tai rakentumassa kokonaan uusi uraidentiteetti. Näille puolisoille yhteistä oli itseluottamus, resilienssikyky, hyvät itsensä johtamisen taidot ja uskallus etsiä uraan liittyviä mahdollisuuksia myös oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Tähän ryhmään kuuluvat tyypillisesti etenivät tavoitteellisesti kohti uutta uraa esimerkiksi vaihtamalla täysin uuteen ammattiin yrittäjyyden kautta tai ottamalla vastaan osaamistaan vastaamattomia tai huonosti palkattuja töitä, jos ne mahdollistivat etenemisen uralla myöhemmin. Heidän tarinoitaan sävytti positiivisuus ja usko omiin kykyihin.

Ennen muuttoa tukea puolisolle

Ulkomaille muutto tarkoittaa jokaiselle omaa yksilöllistä kokemusta. Osalle puolisoista työstä luopuminen ja uuden roolin omaksuminen perheessä merkitsee haasteita identiteetille ja hyvinvoinnille, osalle se merkitsee ansaittua taukoa stressaavasta työtilanteesta ja osa kokee työllistymisen ulkomailla tärkeäksi.

Myös organisaatioiden tulisi yhä enemmän kiinnittää huomioita kahden uran perheisiin ja ulkomaan työkomennukselle mukana seuraavan puolison tilanteeseen. Puoliso olisi otettava heti alusta mukaan ulkomaantyöskentelyyn liittyvään päätöksentekoon. Hänellä pitäisi olla mahdollisuus saada realistinen kuva kohdemaasta ja sen työmarkkinoista, sekä tukea työllistymiseen ja verkostoitumiseen liittyvissä haasteissa.

Ulkomaille muutto puolison työn takia on päätös, joka koskettaa koko perhettä.

Kaisu Kanstrén

Kirjoittaja on oululainen KM, KTM ja YTM, joka toimii väitöskirjatutkijana Vaasan yliopiston kansainvälisen henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä. Tutkimustyön lisäksi hän tarjoaa kansainväliseen työliikkuvuuteen liittyvää konsultointia, valmennusta ja ohjausta.

Jaa artikkeli
Back to top