Skip to Content

Säännöt

1 §
Kansanvalistusseura sr on säätiö, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Säätiön nimi on englanniksi The Lifelong Learning Foundation sr ja ruotsiksi Folkupplysningssällskapet sr.
Säätiö voi käyttää toiminnassaan nimen ohella toissijaista tunnusta KVS ja englanniksi LLF.

2 §
Säätiön tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen.

3 §
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla ja kehittämällä vapaan sivistystyön, aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen julkaisu-, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustoimintaa, osallistumalla sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edunvalvontaan ja vaikutustoimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, kokonaan tai osittain omistamisensa yhtiöiden avulla taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

4 §
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa rahaa, lahjoituksia ja testa-mentteja ja muullakin tavalla kartuttaa omaisuuttaan.

Säätiö on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteistöjä.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

5 §
Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta, hallitus ja toimitus-johtaja.

Valtuuskuntaan kuuluu kahdeksantoista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Näistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä muut kaksitoista jäsentä säätiön sidosryhmistä. Jäsenet valitsee valtuuskunta.

Joka vuoden lopussa on erovuorossa kuusi valtuuskunnan jäsenistä. Erovuoroinen valtuuskunnan jäsen voidaan valita uudelleen. Sama henkilö voi kuitenkin olla valtuuskunnan jäsenenä enintään kolme peräkkäistä kautta.

6 §
Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään marraskuussa. Muutoin valtuuskunta kokoontuu, kun valtuuskunta niin päättää, valtuuskunnan puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kuusi valtuuskunnan jäsentä sitä pyytää.

Valtuuskunnan puheenjohtaja vastaa siitä, että valtuuskunta kokoontuu tarvittaessa. Valtuuskunta on kutsuttava koolle viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse, sähköpostitse tai valtuuskunnan päättämällä muulla tavalla lähetettävällä kutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, aika ja paikka.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet sen jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei näissä säännöissä määrätä muuta. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan jäsen.

7 §
Valtuuskunnan tehtävänä on ohjata ja seurata säätiön toiminnan kehittämistä.

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa
– valtuuskunta kuulee selonteon Kansanvalistusseuran toiminnasta, tarkastelee sivistystyön ja aikuiskasvatuksen nykytilaa ja tarjoaa suosituksia toiminnan kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi,
– valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle,
– valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi,
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
– valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tarkastamaan säätiön seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Jos tilintarkastajaksi ei ole valittu hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Jos valtuuskunta ei ole valinnut hallituksen jäseniä ennen toimikauden päättymistä, hallitus täydentää tältä osin itse itseään.

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden. Hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa valtuuskunnan kaikista jäsenistä. Päätöstä hallituksen jäsenen erottamisesta ei saa tehdä, jollei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa kesken toimikauden, hallitus täydentää itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenillä on valtuuskunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuuskunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

8 §
Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi valtuuskunnan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenistä on kaksi erovuorossa vuosittain. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että hallitukseen valitaan sekä naisia että miehiä.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen ollessa saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa säädetä tai säätiön säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

9 §
Hallitus kehittää, johtaa ja valvoo säätiön toimintaa. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on
– päättää säätiön vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousar-vion hyväksymisestä,
– edustaa säätiötä,
– päättää säätiön kiinteän omaisuuden myymisestä sekä antaa lupa sen kiinnittämiseen ja takauksien myöntämiseen,
– päättää osakeyhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta,
– antaa yleiset ohjeet siitä, miten säätiön työntekijöiden työsuhteet on järjestettävä sekä ottaa ja erottaa säätiön toimitusjohtaja valtuuskunnan puheenjohtajistoa kuultuaan.

Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

Hallituksen on päätettävä säätiön edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilien hyväksymisestä huhtikuun loppuun mennessä.

Hallituksen on käsiteltävä tilintarkastajien edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta antama tilintarkastuskertomus kesäkuun loppuun mennessä.

10 §
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

11 §
Säätiön hallinto- ja toimielinten jäsenille maksetaan tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.

12 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava niitä ja säätiön hallintoa koskeva tilintarkastuskertomus toukokuun loppuun mennessä hallitukselle.

13 §
Säätiötä edustaa toimitusjohtaja yksin, sekä puheenjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

14 §
Muutoksia näihin sääntöihin sekä päätös säätiön toiminnan purkamisesta voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä muutosta kannattaa, jollei säätiölaissa säädetä muuta.

Säätiön purkamiseen on saatava valtuuskunnan suostumus. Suostumus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa säätiön purkamista. Suostumusta purkamista koskevassa asiassa ei saa tehdä, jollei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, säätiön varat on käytettävä säännöissä määrättyyn yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Back to top