Skip to Content

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 2.2.2022/päivitetty 22.02.2023

Meille tietosuoja ja yksilön oikeudet ovat toimintamme keskeisiä arvoja, ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojasuojaselosteessa kerromme, kuinka käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosesseissamme. Tässä selosteessa kerrotaan myös tietosuojaoikeuksistasi ja siitä, kuinka voit käyttää niitä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Kyseessä voi olla tieto, josta henkilö on suoraan tunnistettavissa, kuten nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai valokuva, tai tieto, joka yhdistettynä muihin tietoihin mahdollistaa epäsuorasti henkilön tunnistamisen.

Rekisterinpitäjä on se taho, joka määrittelee, mihin tarkoituksiin ja millä tavoin henkilötietojasi käsitellään. Rekisterinpitäjän vastuulla on huolehtia sitä, että henkilötietojasi käsitellään lainmukaisesti.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sinua eli sitä henkilöä, jonka tietoja käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Kansanvalistusseura sr (0116589-4) (”Kvs-säätiö”), Museokatu 18, FI-00100 Helsinki.

Henkilötietojesi käsittelyä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@kvs.fi . Tietosuoja-asioista vastaa säätiön talouspäällikkö. Ajantasaiset yhteystietomme löydät verkkosivuiltamme www.kvs.fi.

Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri.

Kerättävät tiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme työnhakijarekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietojasi:

HENKILÖTIEDOT

KÄSITTELYN TARKOITUS

OIKEUSPERUSTE

Perustiedot kuten nimi, syntymäaika, asiointikieli, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana;

Yhteystiedot kuten yksityinen sähköpostiosoite, yksityinen puhelinnumero, kotiosoitetiedot

Rekrytoinnissa tarvittavien yhteydenottojen mahdollistaminen

Oikeutettu etumme käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin

Työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Hakemaasi työtehtävään liittyvät tiedot kuten tiedot työsuhteen muodosta ja laadusta sekä tiedot työnhakuprosessissa nimetystä vastuuhenkilöstä, palkkatoive, aloittamiseen liittyvät tiedot. Tarkemmat tiedot ilmenevät työnhakuilmoituksesta.

Työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä rekrytointiprosessin hallinnointi

Oikeutettu etumme käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin

Työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Työnhakuprosessin yhteydessä meille antamasi soveltuvuuden kannalta tärkeät tiedot ja muut tiedot itsestäsi, taustastasi ym. kuten valokuva, opiskeluun ja koulutukseen liittyvät tiedot, ammatti, työhistoriaa koskevat tiedot (kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu), kielitaito, muu erityisosaaminen, kuvaus henkilökohtaisista ominaisuuksista, erilaiset todistukset ja arvioinnit sekä viittaukset Internetistä löytyviin portfolioihin tai muihin lähteisiin.

Työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä rekrytointiprosessin hallinnointi

Oikeutettu etumme käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin

Työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Muut soveltuvuutta koskevat tiedot, mahdollisen henkilöarvioinnin ja soveltuvuusarvioinnin tulokset ja näitä koskevat tiedot sekä suosittelijoilta kerättävät tiedot

Työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä rekrytointiprosessin hallinnointi

Suostumus

Rikostaustaotetta koskevat tiedot sellaisten työnhakijoiden osalta, joiden tehtävin kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä;

Työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä rekrytointiprosessin hallinnointi

Suostumus

Laissa säädettyjen työnantajavelvoitteiden (laki lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä) noudattaminen

Rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot kuten tiedot jatkohaastattelusta tai rekrytointiprosessin keskeytymisestä;

Työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä rekrytointiprosessin hallinnointi

Oikeutettu etumme käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin

Työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Mahdolliset muut tiedot, jotka olet itse vapaaehtoisesti antanut työnhakuprosessin yhteydessä tai muutoin nimenomaisesti julkaissut ammatillisessa tarkoituksessa, kuten LinkedIn-profiili.

Työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä rekrytointiprosessin hallinnointi

Suostumus

Henkilötietojen antaminen on edellytyksenä sille, että voimme edetä työnhakuprosessissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde olet pääsääntöisesti sinä itse työnhakijana. Muita tietolähteitä käytämme laissa säädetyissä rajoissa. Käytämme tarvittaessa myös rekrytointikonsultteja tietolähteenä.

Jättämällä työhakemuksen annat luvan kerätä tietojasi ammatillisessa tarkoituksessa julkaisemastasi profiilista siinä laajuudessa kuin tietojen kerääminen on tarpeellista ja liittyy työssä suoriutumiseen huomioiden avoinna oleva työpaikka.

Tietojen suojaus

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien ja tietokantojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. Henkilöstömme noudattaa vaitiolovelvollisuutta kaikissa henkilötietoihin liittyvissä sisällöissä. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä lainsäädännön muutoksista, periaatteista ja käytännöistä.

Huolehdimme tietoaineistojen ja palveluiden teknisestä tietoturvasta. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Valvomme tietosuojaamme ja kehitämme käytäntöjämme jatkuvasti. Paperiset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa tai kaapeissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty ja saatu suostumustasi, kuten soveltuvuusarviointeja varten. Voimme luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tahoille, joilla on lakiin, ja/tai sopimukseen perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten TE-toimistoille. Voimme luovuttaa tietoja myös muihin tarkoituksiin Suomen lain mukaisesti.

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita seuraavien palveluiden osalta:

      • HR- ja rekrytointipalvelut
      • IT-järjestelmätoimittajat

Olemme huolehtineet tietosuojastasi alihankkijoidemme kanssa tekemällä tarvittavat käsittelysopimukset.  Emme voi nimetä kaikkia alihankkijoita esimerkiksi kehitysvaiheessa olevien projektien vuoksi, joten olemme päätyneet nimeämään vain alihankkijatyypit.

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytössämme olevat IT-järjestelmät voivat kuitenkin mahdollistaa palveluntarjoajan pääsyn henkilötietoihin EU:n/ETA:n ulkopuolelta. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiin suojatoimiin, kuten EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja voidaan säilyttää yhden (1) vuoden ajan työnhakuun. Mikäli sinusta tulee työntekijämme, säilytämme työnhakijana antamiasi ja työnhakuun liittyviä tietoja osana henkilöstöprofiiliasi työntekijöidemme tietoja koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Sinun oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Pyynnöt käsitellään ja niihin vastataan neljän viikon kuluessa.

Back to top