Skip to Content

Säätiön hallinto

Kvs-säätiön toimielimiä ovat säätiön valtuuskunta, hallitus ja toimitusjohtaja.

Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö) on perustettu vuonna 1874, ja toiminta säätiöitettiin vuonna 1934. Lue lisää säätiön historiasta.

Toiminnan tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Perehdy säätiön sääntöihin.

Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on ohjata ja seurata säätiön toiminnan kehittämistä. Valtuuskuntaa valitsee hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajat, jäsenet sekä tilintarkastajan. Valtuuskunta kuulee hallituksen selonteon Kansanvalistusseuran toiminnasta, tarkastelee sivistystyön ja aikuiskasvatuksen nykytilaa ja tarjoaa suosituksia toiminnan kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi,

Valtuuskunnan nimityspäätösten valmistelevana elimenä toimii vaalivaliokunta, jonka jäsenenä ja esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Vaalivaliokunnan valitsee valtuuskunta.

Toimitusjohtaja toimii valtuuskunnan esittelijänä sekä vaalivaliokunnan jäsenenä.

Puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen
Varapuheenjohtaja, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
Jäsenet:
Toimitusjohtaja Laura Arikka
Dosentti, yliopistonlehtori Hannele Cantell
Pääsihteeri Eeva Furman
Toiminnanjohtaja Kaisa Honkonen
Filosofian, vuorovaikutus- ja puhetaitojen opettaja Severi Hämäri
Professori Ulpukka IsopahkalaBouret
Koulutuspäällikkö Anna Kirstinä
Projektipäällikkö Bahar Mozaffari
Konsultointijohtaja Karoliina Nivari
Toiminnanjohtaja Henrika Nordin
Professori Petri Salo
Toiminnanjohtaja Tina Strandberg
FT Salome Tuomaala-Özdemir
Rehtori Emilia Valkonen-Damjanovic
Johtaja-direktör Björn Wallén

Hallitus

Säätiölain mukaisesti hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Puheenjohtaja, FT Pekka Sauri
Varapuheenjohtaja, KT, dosentti, johtava rehtori Tapio Lahtero 
jäsen, FM, koulutuspäällikkö Taru Kekkonen
jäsen, VTT, kehittämispäällikkö Minna Mattila-Aalto
jäsen, VTM, sijoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen
jäsen, FM, työyhteisövalmentaja Erkki Takatalo

Hallituksen esittelijänä toimii säätiön toimitusjohtaja.

Tutustu: Kvs-säätiön toiminnan katsaus 2021–2022


Toimitusjohtaja

Säätiölain 15 § mukaisesti toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Säätiön toimitusjohtaja on KTT Lauri Tuomi.

Johtoryhmä

Johtoryhmä ohjaa ja kehittää säätiön toimintaa. Johtoryhmän päätökset tehdään toimitusjohtajan päätöksinä. Johtoryhmä varmistaa strategian mukaisen toiminnan säätiön arjessa. Johtoryhmän ja hallituksen välinen vuoropuhelu toteutetaan hallituksen iltakoulujen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Lauri Tuomi
Viestintäpäällikkö Elina Heiskanen
Kehittämispäällikkö Heidi Kinnunen
Talous- ja hallintopäällikkö Päivi Pirkkalainen
Rehtori Mia Talikka
Koulunjohtaja Tuija Tammelander

Oppimisen toimikunta

Oppimisen toimikunta keskittyy työssään säätiön elinikäisen oppimisen toiminnan kehittämiseen. Toimikunta voi myös valmistella hallitukselle kuuluvia elinikäisen oppimisen piiriin kuuluvia asioita perehtyen niihin laajemmin ja syvemmin kuin koko hallitus. Toimikunta raportoi säännöllisesti työskentelystään hallitukselle.

Puheenjohtaja: Tapio Lahtero
Jäsenet:
Pekka Sauri
Kaisa Honkonen
Anu Kajamaa
Taru Kekkonen

Jaana Sandelin
Virpi Soini

Lauri Vaara

Esittelijät:
Lauri Tuomi
Mia Talikka
Tuija Tammelander

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Hannele Stenmark.

Lähipiiri

Noudatamme säätiölakia lähipiiriä koskevista toimista. Säätiön tarkoituksena ei voi olla taloudellisen edun tuottaminen lähipiiriin kuuluvalle. Lähipiiritoimet eivät ole kiellettyjä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Lähipiiritoimien tulee olla perusteltavissa säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen kautta.
2. Lähipiiritoimet tulee raportoida toimintakertomuksessa.

Kielletyllä taloudellisella edulla tarkoitetaan sellaista etua, jolle ei ole säätiön tarkoituksesta tai toiminnasta johtuvaa perustetta. Lähipiiri voi saa taloudellista etua vain samoilla edellytyksillä kuin säätiön tarkoituksen mukainen muu kohderyhmä.

Osakkuusyhteisöt

Säätiö on edustettuna eri yhteisöissä, joilla on ollut eri tavoin merkitystä säätiön toiminnalle.

Alfred Kordelinin säätiö 
Hallituksen jäsen ja kansanvalistuksen jaoston puheenjohtaja: Lauri Tuomi, jaoston varajäsen Heidi Kinnunen

European Association for the Education of Adults (EAEA)
Hallituksen varapuheenjohtaja: Lauri Tuomi

Helsingin konservatorion Säätiö
Hallituksen puheenjohtaja: Lauri Tuomi
Edustajiston jäsenet: Tapio Lahtero, Minna Mattila-Aalto, Mia Talikka

International Community of Online Schools ICONS
Puheenjohtaja: Tuija Tammelander

Kiinteistö Oy Iso-Roobertinkatu 20–22
Hallituksen jäsen: Lauri Tuomi

Lukukeskus ry.

Hallituksen jäsen: Tuija Tammelander

Suomen Kulttuurirahaston Harald Andersénin rahasto
Hoitokunta: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Terhi Kouvo

Suomen tiedekustantajien liitto ry
Kvs säätiön edustaja: toimituskunnan jäsen Piia Silvennoinen

Suomen Tiedekeskukset ry
Hallituksen jäsen: Heidi Kinnunen, varajäsen Nina Hjelt

Suomi-koulujen tuki ry
Hallituksen jäsen: Tuija Tammelander

Vapaa sivistystyö ry
Hallituksen jäsen: Lauri Tuomi, varajäsen Mia Talikka

 

Muut jäsenyydet

European Distance and E-learning Network (Eden)

Helsingin seudun kauppakamari

Mediakasvatusseura ry

Sivistystyönantajat ry

 

Omistukset

Yleisradio Oyj: Kvs-säätiö on omistanut kuusi yhtiön osaketta 1920-luvulta lähtien.

Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy: Kvs-säätiön on omistanut pienen osuuden ammattivalokuvaajien perus- ja jatkokoulutusta järjestävän oppilaitoksen osakkeista 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Lisäksi säätiöllä on erillinen arvopaperisalkku.

Back to top