Skip to Content

Stiftelsens förvaltning

Stiftelsens organ är stiftelsens delegation, styrelse och verkställande direktör.

Stiftelsens verksamhet styrs av stiftelselagen, stiftelsens stadgar samt stiftelsens dagordning som kompletterar dessa. 

Enligt 2 § i stiftelselagen sköter styrelsen förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörandet av ändamålet (styrelsens allmänna behörighet). Styrelsen svarar för att tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. Stiftelsens styrelse består av sex ledamöter som valts av delegationen för tre kalenderår åt gången. 

I enlighet med 15 § i stiftelselagen svarar verkställande direktören för fullgörandet av stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens övriga dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar (verkställande direktörens allmänna behörighet). Verkställande direktören svarar för att stiftelsens bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. 

Stiftelsens delegation har i uppgift att styra och följa utvecklingen av stiftelsens verksamhet. Delegationen består av 18 medlemmar som väljs för tre kalenderår åt gången. Av dessa kallas högst sex från läroanstalter för fritt bildningsarbete, medan de övriga 12 medlemmarna kommer från stiftelsens intressentgrupper. Ledamöterna väljs av delegationen. Delegationen väljer stiftelsens styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande samt utser delegationens medlemmar, ordförande och vice ordförande samt revisorer. Delegationens utnämningar förbereds av en valdelegation som väljs varje år.  

Verkställande direktören stöds av ledningsgruppen. 

Styrelsens arbete stöds av arbetsutskottet, ekonomiarbetsgruppen samt inlärningsdelegationen.  

Läs mer om förvaltningen och organisationens regler (på finska). 

Back to top