Skip to Content

Våra värderingar

Vi betonar gemenskap och ansvar som värderingar, som styr vår dagliga verksamhet. Kunskapstörsten är en resurs som vi använder för att bedöma traditionell praxis och hitta innovativa lösningar. Kvs-stiftelsen iakttar etiska principer i sin dagliga verksamhet och uppmuntrar också sina samarbetspartner till samma sak. Stiftelsen fokuserar på miljö- och samhällsansvar med respekt för miljön och andra människor som grundläggande värdering.

VÅRA VÄRDERINGAR

Gemenskap
Vi skapar möjligheter för dialoger och att lära sig tillsammans.

Ansvar
Vi arbetar öppet och respekterar andra samt naturen. Vi främjar jämlikhet.

Kunskapstörst
Vi ifrågasätter praxis och skapar nya lösningar.

Våra etiska principer 

Stiftelsens etiska principer styr vårt dagliga arbete och uppmuntrar också våra samarbetspartner att agera i enlighet med principerna.  

  • Människosyn och mänskliga rättigheter: Vi stödjer demokratiutvecklingen genom att främja vardagsbildningen såväl i hemlandet som internationellt.  
  • Arbetskultur: Vi fungerar som en lärande arbetsgemenskap och modig försvarare av bildning. 
  • Hållbar utveckling: Vi skapar ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara tjänster. 
  • Personal: Vi behandlar varandra och oss själva med respekt.
  • Den lärande: Vi främjar inlärning tillsammans. 
  • Samarbetspartner och tjänsteproducenter: Vi är en pålitlig och uppskattande partner till våra samarbetspartner.  

Miljö- och samhällsansvar 

Utgångspunkten för Kvs-stiftelsens vision är respekt för miljön och varandra. 

Vi är bundna till att verka för levnadssätt som respekterar naturens bärkraft, ekosocial bildning och samhälleliga beslut som förebygger klimatförändringen. Vi förmedlar forskning om hållbar utveckling i våra medier, vår kommunikation och i vår övriga verksamhet. Vi minskar vår verksamhets koldioxidavtryck. 

Läs mer om Kvs-stiftelsens åtagande för hållbar utveckling i enlighet med målen för Agenda 2030. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs (un.org) 

Back to top