Aikuisten perustaitojen opetukseen kehitetään uusi malli – taitoja voi oppia läpi elämän

Kansanvalistusseura ja Opintokeskus Sivis tarjoavat maksuttomia koulutuksia perustaitojen kohentamiseksi Savonlinnassa ja Espoossa.

Aikuisten perustaitojen opetukseen kehitettävä malli vahvistaa aikuisväestön kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää.

Kehitystyössä käytetään brittiläistä oppijalähtöistä mallia. Pedagogiseen tutkimukseen perustuvaa mallia sovelletaan nyt Suomeen. Se antaa työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Perustaidoiksi lasketaan riittävä lukutaito, laskutaito sekä digitaidot. Nämä mahdollistavat osallisuuden tietoyhteiskunnassa. Osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa tekemällä oikeita asioita ja päätöksiä oikeaan aikaan.

– Selvitämme muun muassa, kuinka taitojen oppimista voidaan edistää, kun otetaan huomioon oppijan tarpeet ja työskennellään paikallisesti. Miten se vaikuttaa osallistujan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, voimaantumiseen, talouteen, kouluttautumiseen sekä työntekoon, kertoo projektipäällikkö Kaisa Välivehmas Siviksestä.

Mallin mukaisesti opetussisältöä ei suunnitella tarkasti etukäteen, vaan sisältö ja metodit muokkaantuvat oppijoiden toiveiden mukaan kokeilun aikana. Vaikka oppija on osa ryhmää ja opetusteema on yhteinen, oppiminen ja sen keinot ovat yksilöllisiä. Perustaidot kehittyvät osana muuta tekemistä.

Koulutusta maahanmuuttajille, työikäisille ja yrittäjille

Opetusmallia testataan osallistujille maksuttomilla koulutuskokeiluilla, joita tehdään eri kohderyhmien kanssa Savonlinnassa ja Espoossa kevään 2019 aikana.

Teemat vaihtelevat kohderyhmittäin. Savonlinnassa nuorten työikäisten kanssa etsitään yhdessä omia vahvuuksia. Espoossa koulutusta tarjotaan yrittäjille liiketoiminnan ja talouden kehittämiseen.

Kurssit toteutetaan yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa, koska heillä on selvä näkemys oman kohderyhmänsä haasteista ja tarpeista. Koulutusmalli pyrkii huomioimaan ihmisten arjen elinympäristön ja yhteisön.

Kansalaisen perustaidot -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Koulutuskokeilut:

Savonlinna: 6.-8.5. ja 27.-28.5.
Nuorille aikuisille arjen taitoja ja omien vahvuuksien löytämistä yhdessä tekemällä.

Espoo: 4.6 – 6.6., 13.6., 18.6.
Taloustaito-valmennusta yrittäjille

Lisätietoa:

Projektipäällikkö, Opintokeskus Sivis
Kaisa Välivehmas
kaisa.valivehmas@ok-sivis.fi
040 717 7010

Koulutussuunnittelija, Kansanvalistusseura
Nina Hjelt
nina.hjelt@kvs.fi
050 471 3820

www.kansalaisenperustaidot.fi