Sivistysajattelun vahvistaminen eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa – Bildung (2020–2023)

 Sivistysajattelun vahvistaminen eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa – Bildung (2020–2023)

Eurooppalaisia yhteiskuntia yhdistävät nopea muutostahti ja haasteet kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja sosiaalinen eriarvoisuus. Jotta voimme huolehtia kansalaisten kyvystä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toteuttaa tarvittavia muutoksia, meidän tulee tarkastella laajasti koulutuksen roolia ja tavoitteita. Bildung-hankkeessa vahvistetaan sivistysajattelua aikuiskoulutuksessa ja pohditaan, miten aikuiskoulutus voisi kehittää kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Sivistys-käsitteellä on vankat juuret valistuksen ja pohjoismaisen kansansivistystyön perinteessä. Aikuiskoulutuksen nähdään vahvistavan kokonaisvaltaisesti yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien eettisiä, emotionaalisia ja tiedollisia valmiuksia. Bildung-hankkeessa yksitoista toimijaa eri puolilta Eurooppaa tarkastelevat sivistys-käsitteen käyttöä aikuiskoulutuksen kentällä. Lähempään tarkasteluun on valittu neljä teemaa: digitalisaatio, kestävä kehitys, demokratia ja perustaidot.

Bildung tarjoaa tietoa päätöksentekijöille ja aikuiskasvatuksen parissa toimiville sekä Euroopan tasolla että kansallisesti. Hanke tuottaa käsitteellisen viitekehyksen ja suosituksia sivistykseen pohjaavien aikuiskoulutuspalvelujen ja rakenteiden tarjoamiseksi. Bildung kokoaa hyviä käytäntöjä Euroopassa toimivista hankkeista. Lisäksi järjestetään tapahtumia, joissa pohditaan, miten sivistyskäsitystä sovelletaan aikuiskoulutuksessa ja miten aikuiskoulutusta voisi kehittää aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Hankkeen julkaisut ja artikkelit

Lisätietoja Bildung-hankkeesta Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEAn sivuilla

Yhteystiedot:

Nina Hjelt, puh. +358 (0)41 5448 182, nina.hjelt(at)kvs.fi
Sari Pohjola, puh. +358 (0)40 5112 475, sari.pohjola(at)kvs.fi

Hashtag: #bildungALE

Erasmus+ logo

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.