Skip to Content
Ajankohtaista

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan kokonaisvaltaista perustaitojen opetusta

Julkaistu:

Käynnissä oleva Euroopan osaamisen teemavuosi on nostanut esiin keskustelun taidoista ja osaamisesta. Uudessa Sivistys ja perustaidot -julkaisussa esitetään, että meidän tulisi omaksua laaja käsitys nykyajan perustaidoista. Yhtälailla meidän tulisi ajatella uudelleen perustaitojen opetuksen ja oppimisen käytäntöjä.

OECD:n aikuisten osaamista mittaavassa PIAAC-tutkimuksessa perustaidoiksi on määritelty luku-, kirjoitus- ja digitaaliset taidot. Käynnissä olevalla toisella tutkimuskierroksella mukaan on lisätty ongelmanratkaisu- sekä sosio- emotionaaliset taidot. Luku-, kirjoitus-, ja digitaaliset taidot ovat keskeisiä myös EU:n aikuiskoulutustrategioissa (esimerkiksi Upskilling Pathways -strategiassa), jotka ohjaavat rahanjakoa muun muassa hanke- ja opetustoimintaan.

Maailma muuttuu koko ajan yhä monimutkaisemmaksi. Tarvitsemme uudenlaista osaamista ja taitoja, jotta voimme elää henkilökohtaisesti tyydyttävää elämää muuttuvissa todellisuuksissa ja osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan.

Sivistys ja perustaidot -julkaisu haastaa meitä miettimään uudella tavalla sekä perustaito-opetusta että sitä, mitä perustaitoihin ajatellaan lukeutuvan. Julkaisussa hahmotellaan kokonaisvaltaista tarkastelutapaa, joka laajentaa ymmärrystä perustaidoista elämäntaitoihin. Elämäntaitoihin kuuluu kahdeksan taitoaluetta. Lisäksi elämäntaitoihin yhdistetään Bildung-konsepti.

Life skills model infografiikka kuvaa kahdeksan osaamisaluetta
Life Skills for Europe -projektissa kehitetty elämäntaitomalli

Erasmus+-projektissa “Building inclusive lifelong learning systems by developing a European Understanding of Bildung for the Next Generations” Bildung määritellään seuraavasti: Bildung on yksilön kypsymisprosessi, joka yhdistää koulutuksen, kasvatuksen, tiedon, kulttuurin ja vastuun ihmisistä ja maapallosta. Bildung-käsitteestä voidaan käyttää myös suomenkielistä termiä sivistys, joka on merkitykseltään lähellä sitä.

Bildung korostaa yksilöiden kykyä kehittää omaa potentiaaliaan, laajentaa vastuuntuntoaan suhteessa muihin ihmisiin ja maailmaan sekä muokata ympäristöään. Perustaidot ja Bildung -julkaisussa pohditaan kokonaisvaltaisen Bildung-lähestymistavan tuottamia mahdollisuuksia nähdä oppimisen tavoitteena tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi oppijoiden motivaation ja itsetunnon lisääminen.

Julkaisun neljä käytännön esimerkkiä havainnollistavat, kuinka oppijat voivat osallistua aktiivisesti oppimispolkunsa suunnitteluun, miten tehdä oppimisesta henkilökohtainen prosessi sekä miten oppijat yhdistävät oppimaansa omaan arkeensa. Esimerkit kuvaavat myös, miten voidaan vahvistaa useita elämäntaitoja samanaikaisesti, rohkaista vertaisoppimiseen ja edistää aktiivista kansalaisuutta.

Julkaisu sisältää lisäksi suosituksia päättäjille ja muille aikuiskoulutuksen toimijoille siitä, miten tukea ja toteuttaa inklusiivista aikuiskoulutusjärjestelmää, joka voimaannuttaa ihmisiä toimimaan yhteisten asioiden hyväksi.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Nina Hjelt & Sari Pohjola Kvs-säätiöstä sekä Anna Delort ACEFIR:ista, Espanjasta. Kirjoittamiseen ovat osallistuneet myös Joan Tanyà and Mar Montoya ACEFIR:ista. Tiivistelmä julkaisusta on saatavissa useilla eri kielillä, mukaanlukien suomeksi.

Tutustu Bildung-projektiin suomeksi Kvs:n sivuilla

Lue Basic skills and Bildung -julkaisu ja sen suomenkielinen lyhennelmä EAEAn verkkosivustolla.

***

Bildung Erasmus+ -projekti tarkastelee kokonaisvaltaisen Bildung-käsitteen soveltamismahdollisuuksia eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa. Projektissa tarkastellaan konseptia demokratian, digitalisaation, kestävän kehityksen ja perustaitojen näkökulmasta. Seuraa projektia sosiaalisessa mediassa: #BildungALE

 

Jaa artikkeli
Back to top